Digitale Ausgabe

Download
TEI-XML (Ansicht)
Text (Ansicht)
Text normalisiert (Ansicht)
Ansicht
Textgröße
Zeichen original/normiert
Zitierempfehlung

Alexander von Humboldt: „Uittreksel. Uit Brieven van den Heer Alexander von Humboldt aan Wilhelm Heine“, in: ders., Sämtliche Schriften digital, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, Universität Bern 2021. URL: <https://humboldt.unibe.ch/text/1856-Herrn_von_Humboldts-2-neu> [abgerufen am 17.04.2024].

URL und Versionierung
Permalink:
https://humboldt.unibe.ch/text/1856-Herrn_von_Humboldts-2-neu
Die Versionsgeschichte zu diesem Text finden Sie auf github.
Titel Uittreksel. Uit Brieven van den Heer Alexander von Humboldt aan Wilhelm Heine
Jahr 1856
Ort Rotterdam
Nachweis
in: Wilhelm Heine, Reis om de Wereld naar Japan, [Rotterdam: Nijgh 1856], S. [V]–VI.
Sprache Niederländisch
Typografischer Befund Antiqua; Auszeichnung: Kapitälchen.
Identifikation
Textnummer Druckausgabe: VII.106
Dateiname: 1856-Herrn_von_Humboldts-2-neu
Statistiken
Seitenanzahl: 2
Spaltenanzahl: 2
Zeichenanzahl: 1925

Weitere Fassungen
Herrn von Humboldt’s Antwortschreiben an Wilhelm Heine (Leipzig, 1856, Deutsch)
Uittreksel. Uit Brieven van den Heer Alexander von Humboldt aan Wilhelm Heine (Rotterdam, 1856, Niederländisch)
|V|

UITTREKSELUIT BRIEVEN VAN DEN HEER ALEXANDER VONHUMBOLDT AAN WILHELM HEINE.


De uitgever dezer reisbeschrijving neemt de vrijheid het navolgendeuittreksel eens briefs, bij wijze van voorberigt op te nemen, tenbewijze van het belang, dat de heer Alexander von Humboldt inhet werk des schrijvers gesteld heeft.antwoord van den heer alexander von humboldtaan wilhelm heine.

Ik zeg u hartelijk dank, waarde Heine voor uwe vriendelijke let-teren en het eervol aanbod, om mijn naam voor uwe belangrijkereisbeschrijving te plaatsen. Alles is waar, wat mijn voortreffelijkevriend, de heer gezant von Geroldt u gezegd heeft betreffende denlof, dien uwe schoone schilderachtige voorstellingen, welke ik open-lijk heb laten tentoonstellen, mogten inoogsten; niet alleen uit denmond van onzen grooten meester Rauch, maar ook uit dien mijnsKonings, wiens fijne kunstsmaak bekend is en die zich verheugt,dat het allereerst aan een vaderlandschen kunstenaar gelukt is, denatuur der tot nu toe ontoegankelijke kusten van het Japanscherijk, in al hare eigenaardigheid op te vatten en weêr te geven.Niet alleen de wijze, waarop gij het karakter van het landschap inuwe schoone teekeningen hebt veraanschouwelijkt, verdient lof, maar|VI| ook en bovenal de naauwkeurigheid, waarmede gij de gelaatstrekkenvan zulke zonderling gevormde stammen hebt weten te schetsen.Uw echt Duitsch boek zal, zoodra het verschijnt, hier zeker delevendigste belangstelling ondervinden. Hij die de natuur met zoo-veel waarheid weet op te vatten en door de teekenpen te veraan-schouwelijken, zal ook in de taal den waren toon weten te vinden.Verander toch niets in de oorspronkelijke eenvoudigheid van uwenstijl.Ontvang, mijn waarde, nogmaals de verzekering van de hartelij-ke belangstelling en hoogachting, waarop uw talent, uwe pogingen,uw moed en standvastigheid aanspraak hebben.|Spaltenumbruch| |Spaltenumbruch|

Uw toegenegeneA. VON HUMBOLDT.