Digitale Ausgabe

Download
TEI-XML (Ansicht)
Text (Ansicht)
Text normalisiert (Ansicht)
Ansicht
Textgröße
Originalzeilenfall ein/aus
Zeichen original/normiert
Zitierempfehlung

Alexander von Humboldt: „[Alexander v. Humboldt über Möllhausens Reise nach der Südsee]“, in: ders., Sämtliche Schriften digital, herausgegeben von Oliver Lubrich und Thomas Nehrlich, Universität Bern 2021. URL: <https://humboldt.unibe.ch/text/1857-Alexander_von_Humboldt_ueber_Moellhausen-2-neu> [abgerufen am 16.04.2024].

URL und Versionierung
Permalink:
https://humboldt.unibe.ch/text/1857-Alexander_von_Humboldt_ueber_Moellhausen-2-neu
Die Versionsgeschichte zu diesem Text finden Sie auf github.
Titel [Alexander v. Humboldt über Möllhausens Reise nach der Südsee]
Jahr 1857
Ort Haarlem; Den Haag
Nachweis
in: Algemeene Konst- en Letterbode 4/69:36 (5. September 1857), S. 283.
Sprache Niederländisch
Typografischer Befund Antiqua; Spaltensatz; Auszeichnung: Kursivierung.
Identifikation
Textnummer Druckausgabe: VII.126
Dateiname: 1857-Alexander_von_Humboldt_ueber_Moellhausen-2-neu
Statistiken
Seitenanzahl: 1
Spaltenanzahl: 1
Zeichenanzahl: 2198

Weitere Fassungen
Alexander v. Humboldt über Möllhausens Reise nach der Südsee (Stuttgart; Augsburg, 1857, Deutsch)
[Alexander v. Humboldt über Möllhausens Reise nach der Südsee] (Haarlem; Den Haag, 1857, Niederländisch)
Möllhausen’s Reise in den westlichen Theilen der Vereinigten Staaten (Berlin, 1857, Deutsch)
Tagebuch (Zürich, 1858, Deutsch)
Preface by Alexander von Humboldt (London, 1858, Englisch)
Vorwort (Leipzig, 1858, Deutsch)
Voorrede van Alexander von Humboldt (Zutphen, 1858, Niederländisch)
|283| |Spaltenumbruch| — Wij ontvangen het sierlijk uitgevoerd prospectus van een Ta-gebuch einer Reise vom Mississippi nach den Küsten der Südseevon Balduin Möllhausen. Wij vermelden het nu reeds omdat hetwerk zelf door Alexander von Humboldt wordt ingeleid en aanbe-volen. „Het werk, zegt de uitstekende geleerde, hetwelk ik thans, uiteigen beweging, uit achting voor de rustelooze en volhardendewerkzaamheid van den schrijver bij eene groote expeditie, voor denbescheidenen eenvoud van zijn krachtig en immer eerbiedwaardigkarakter en voor een nitstekend, door den aanblik der vrije natuurbijna alleen gevormd kunsttalent, met een woord van aanbevelingbegeleid, maakt geen aanspraak op physisch-wetenschappelijkewaarde, hoewel het ook omtrent de uiterlijke gesteldheid van denbodem en de geographische gesteldheid van zoo weinig onderzochtestreken veel belangrijks aanbiedt, dat op eigene waarneming steuntof ook soms aan de geleerden van onderscheidene vakken, die dereis medemaakten, ontleend is. De heer Möllhausen, vroeger aan-gesteld als topograaf en teekenaar bij de expeditie, welke, onderbevel van den moedigen en talentvollen luitenant Whipple, terbepaling van de zuidelijke spoorweg-rigting naar de kusten van deStille Zee door de regering der Vereenigde Staten werd afgezonden,maakt een dagboek openbaar, waarin hij, tevens als commentaarop zijne beschrijvingen des lands en zijne historische schetsen, defrissche, levendige indrukken wedergeeft, door hem van de natuurontvangen. Overal, waar de voorstelling des reizigers de uitkomstwas van eene juiste en naauwkeurige beschouwing van het tegen-weordige, waarborgt zij reeds daardoor en vooral in datgene, watde toestanden der in boorlingen op de verschillende trappen van hunneonbeschaafdheid betreft, eene gewigtige, zuiver menschelijke belang-rijkheid.” Wij vertrouwen, dat, na eene dergelijke aanbeveling, aan ditwerk de belangstelling van het beschaafd publiek zal ten deelevallen. Het zal te Leipzig, bij H. Mendelssohn, het licht zien; deinteekeningsprijs bedraagt omstreeks 18 Thaler, waarvoor men eenmet platen versierd werk van omstreeks 70 vellen druks ontvangt,dat nog in den loop van dit jaar zal verschijnen.